ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 บทความวิจัย บทความที่ 4 หน้าที่ 22-29