บทความวิชาการ (Academic articles)

Application of Principal Component Analysis Technique to the Socio-economic Factors in Quality of the Lower Songkhram Wetland, Thailand
Somphinith Muangthong 1* และ Nirat Yamoat 2
1 Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima.
2 Department of Civil Engineering and Environmental Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’ s University of Technology North Bangkok.

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
ปริญญา บุญสา 1
ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 1,2,3 และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ 1*
1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ: กระบวนการและเครื่องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ * จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
จักราวุธ ตันสกุล 1* ณัฏฐพล ฝัดศิริ 2 วรัช ก้องกิจกุล 3 และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 3
1 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
2 วิศวกร 4 กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ปรัปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิ่ง
และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ *
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความวิจัย (Research articles)

Low C/N Ratio Composting of Excess Sludge from Activated Sludge Wastewater Treatment System of Concentrated Latex Industry
Wanrudee Wanseng 1* Somtip Danteravanich 2,3 และ Panalee Chevakidagarn 1,3
1 Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, Songkhla, Thailand, 90110.
2 Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Muang, Surat Thani, Thailand 84100.
3 National Excellence Center for Environmental and Hazardous Waste Management-Satellite Center at Prince of Songkla University.

การศึกษาความเร็วในการเดินทางบนทางหลวงนอกเมืองผ่านเขตชุมชน
ปิติ จันทรุไทย 1* วีรพล ปานศรีนวล 2 และ วิลาวัณย์ จินวรรณ 2
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic
Pramot Srinoi 1* และ Somkiat Thermsuk 2
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasem Bundit University.
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Krungthep.

การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช: บทเรียนจากการสืบสวนอุบัติเหตุ
ปิติ จันทรุไทย 1* และ ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ 2
1 สาขาเทคโนโลยีโยธา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Optimization of metal inert gas pulse brazing process on galvanized steel sheets based on Taguchi method
Khasempong Songsorn 1* Keartisak Sriprateep 2 และ Sampan Rittidech 1
1 Department of Mechanical Engineering, Mahasarakham University, Khamraing, Kantaravichai, Mahasarakham, Thailand, 44150
2 Department of Manufacturing Engineering, Mahasarakham University, Khamraing, Kantaravichai, Mahasarakham, Thailand, 44150