บทความวิชาการ (Academic articles)

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
ปริญญา บุญสา 1
ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 1,2,3 และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ 1*
1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ: กระบวนการและเครื่องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ * จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
จักราวุธ ตันสกุล 1* ณัฏฐพล ฝัดศิริ 2 วรัช ก้องกิจกุล 3 และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 3
1 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
2 วิศวกร 4 กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ปรัปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิ่ง
และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ *
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทบทวนการถ่ายเทความร้อนช่วงการไหลแบบปั่นป่วนในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด
สุทิน พลบูรณ์ *
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทความวิจัย (Research articles)

สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค การนำความร้อนและการหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าชานอ้อย
วันโชค เครือหงษ์ * และ อภิวิชญ์ พูลสง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็วจากเปลือกหอยทราย
วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี *
สาขาวิชาเคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Possibility study for water reutilization of the biodiesel refinery in Thailand
Kesirine Jinda 1,2
Wasinee Keesoon 1,3 และ Pannipha Dokmaingam 1*
1 School of Health Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 57100, Thailand.
2 School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology, Pathumthani 12120, Thailand.
3 Trang latex company limited, Khaokhao, huaiyot district , Trang 92130, Thailand.

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย
สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ * และ วิสุดา ประดับศรี
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Large-Scale Web Traffic Log Analyzer using Cloudera Impala on Hadoop Distributed File System
Choopan Rattanapoka * และ Prasertsak Tiawongsombat
Department of Electronics Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut University of Technology