บทความวิชาการ (Academic articles)

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ 1* และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี 2
1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 1
และ ธราธร พชรฐิติกุล 2*
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
เฉลิมขวัญ เมฆสุข * และ ธีระวัฒน์ จันทึก
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Application of Principal Component Analysis Technique to the Socio-economic Factors in Quality of the Lower Songkhram Wetland, Thailand
Somphinith Muangthong 1* และ Nirat Yamoat 2
1 Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima.
2 Department of Civil Engineering and Environmental Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’ s University of Technology North Bangkok.

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
ปริญญา บุญสา 1
ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 1,2,3 และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ 1*
1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บทความวิจัย (Research articles)

การศึกษารูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งเสริมสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
วเรศรา วีระวัฒน์ * และ ทักษพร ทองบุญเพียร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

การลดความสูญเสียในการทำงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
วีรชัย มัฎฐารักษ์ *
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Investigation of Relationship between Mechanical Vibration and Energy Consumption of an Induction Motor
Niphon Chinchusak 1* และ Akekachai Pannawan 2
1 Department of Mechanical and Automotive Engineering Technology, Faculty of Engineering and Technology, King Mongkut University of Technology North Bangkok, Rayong Campus, Thailand
2 Department of Instrumentation and Automation Engineering Technology, Faculty of Engineering and Technology, King Mongkut University of Technology North Bangkok, Rayong Campus, Thailand

Physio-geometrical Characterization of Combustion Generated Nano-particle Emissions from a Palm Oil Based Biodiesel Fueled Agricultural Engine
Monthiean Rattanathom
Sathaporn Chuepeng * และ Suabsakul Gururatana
Automotive Technology and Alternative Energy Research Group, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus, 199 Sukhumvit Road, Chonburi 20230, Thailand.

เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้ำสำหรับข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
สันติ กูลการขาย 1* กุลยา เจริญมงคลวิไล 2 และ ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 1
1 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม