บทความวิชาการ (Academic articles)

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
ปริญญา บุญสา 1
ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 1,2,3 และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ 1*
1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ: กระบวนการและเครื่องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ * จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
จักราวุธ ตันสกุล 1* ณัฏฐพล ฝัดศิริ 2 วรัช ก้องกิจกุล 3 และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 3
1 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
2 วิศวกร 4 กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ปรัปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิ่ง
และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ *
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทบทวนการถ่ายเทความร้อนช่วงการไหลแบบปั่นป่วนในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด
สุทิน พลบูรณ์ *
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทความวิจัย (Research articles)

Large-Scale Web Traffic Log Analyzer using Cloudera Impala on Hadoop Distributed File System
Choopan Rattanapoka * และ Prasertsak Tiawongsombat
Department of Electronics Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut University of Technology

การชดเชยแรงบิดแบบปรับตัวได้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลำเลียง
เกรียงไกร เจริญสุข
นิติศักดิ์ หนูมาน้อย และ จิระพล ศรีเสริฐผล *
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การตรวจจับและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต
สุริยา แก้วอาษา 1* และ กิตติ อัตถกิจมงคล 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อิทธิพลของชนิดของสารละลายด่างต่อกำลังอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยแคลเซียมต่ำจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
ธนากร ภูเงินขำ 1* สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 2 จิระยุทธ สืบสุข 1 และ จักษดา ธำรงวุฒิ 1
1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สุพิชชา ชีวพฤกษ์ 1,2* ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ 2,3 ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล 4,5 เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 3,5 และ ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย 3,5
1 ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 กลุ่มวิจัยการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ