บทความวิชาการ (Academic articles)

คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
ธิรดา รอดเสียงลั้ง 1,2* และ จิตเรขา ปากสมุทร 1
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ 1* และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี 2
1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 1
และ ธราธร พชรฐิติกุล 2*
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
เฉลิมขวัญ เมฆสุข * และ ธีระวัฒน์ จันทึก
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Application of Principal Component Analysis Technique to the Socio-economic Factors in Quality of the Lower Songkhram Wetland, Thailand
Somphinith Muangthong 1* และ Nirat Yamoat 2
1 Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima.
2 Department of Civil Engineering and Environmental Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’ s University of Technology North Bangkok.

บทความวิจัย (Research articles)

การผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
ศุภรัตน์ ฐิติรัตนอัศว์ 1
สิรภัทร เทียนสันเที๊ยะ 1 ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล 2 ศิริอร บุญญวนิช 1,2 และ นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล 1,2,3*
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ศูนย์ไบโอเซ็นเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลของการให้ความร้อนหลังการเชื่อมต่อความเหนียวบากของบริเวณกระทบร้อนในวัสดุเหล็กกล้า 3.5% โครเมียม
สลิตา เพชรสังข์ 1* และ ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
1 สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา
2 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา

การออกแบบหัวตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ผิวหุ้มปิดด้วยวิธีกระแสไหลวน
กิตตินันท์ สดใส 1
ใหม่ น้อยพิทักษ์ 2* วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล 1 และ ไชยา ดำคำ 1
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย, ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การระบายและการแพร่กระจายของโลหะในฝุ่นจากอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ทวีชัย ลิมปสันติเจริญ
รัฐพล อ้นแฉ่ง * และ มัลลิกา ปัญญาคะโป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
บัญญัติ วารินทร์ใหล 1* และ ปิติศานต์ กร้ำมาตร 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี