กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา   อ่องอารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย   จันทร์สุข

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยรัตน์   จันทรวงศ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญวิทย์   ตั้งสิริวรกุล

อาจารย์ ดร.เจนจิต   เอี่ยมจตุรภัทร

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์   เดชะอำไพ                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ   ฉันทศิริวรรณ                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์   รัตนเดโช                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์   หอพิบูลสุข                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร. สำเริง   จักรใจ                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   ศรีแดง                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล   เหล่าศิริพจน์                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ   บุญณสะ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ   จงประสิทธิ์พร                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ สถาพร   ชาตาคม                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร   สมบัติสมภพ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฝ่ายจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิตร   ส่งพิริยะกิจ
นางสุภาภรณ์   เหรียญประดับ
นางกันยา   เจริญศักดิ์
นางสาวสุชาดา   นาคฤทธิ์
นางสาวธนิตา   วัชรมัย
นางสาวอรอุมา มั่นคง
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นางสาวกุลธิดา ผิวอ้วน

Comments are closed.