คำแนะนำฉบับในการส่งต้นฉบับ

       การจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน template ซึ่งทางวารสารได้ทำการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร คำอธิบายสำหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่างๆ วิธีการใส่รูปภาพ ตาราง ซึ่งผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของทางวารสารฯ

ดาวน์โหลด template.doc สำหรับการเขียนบทความภาษาไทย

ดาวน์โหลด template.doc สำหรับการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนำส่งบทความ.doc

การส่งต้นฉบับบทความสามารถเลือกส่งบทความได้ 2 วิธี

1. ส่งทาง e-mail เป็น Microsoft word ไฟล์ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความ ไปที่ JIT.journal@gmail.com หรือ Online submission
2. ส่งต้นฉบับ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความ ทางไปรษณีย์ ไปที่ บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Comments are closed.