บทความวิชาการ (Academic articles)

Biocementation through Microbial Calcium Carbonate Precipitation กีรติกานต์ พิริยะกุล *, และ เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร Center of Excellence in Structural Dynamics and Urban Management, Department of Civil and Environmental Engineering Technology

เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ ในงานอาคารสูง ณัฐพงศ์ มกระธัช 1*,และ ยศพงศ์ วงศ์ระวีกุล 2 1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์

เตาหุงต้มไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนยุคใหม่จากหลักการความร้อนเหนี่ยวนำ สู่นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน ไชยนรินทร์ อัครวโรดม * * ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไฮโดรเจน – การผลิตและการประยุกต์ใช้ อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ * * หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ, บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แบบจำลองการจำแนกเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติ นิเวศ จิระวิชิตชัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค เกษรารัตน์ อักษรรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์และวัสดุนาโน บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางสำหรับการปรับปรุงคุณภาพถ่านหินเกรดต่ำด้วยเทคนิค “NP & P Separation” ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,คณะวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา

From Optically Pumped Molecular Lasers to Multi-Frequency Beam Splitters Amarin Ratanavis Department of Industrial Physics and Medical Instrumentation, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of North Bangkok.

บทความวิจัย (Research articles)

พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของวัสดุอ่อนด้วยอากาศ เจษฎา พานิชกรณ์ , และ ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว * ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวมของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ วาทินี นุ้ยเพียร 1,2*, และ พยุง มีสัจ 3 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน วรพงค์ บุญช่วยแทน 1*, จักรนรินทร์ ฉัตรทอง 1, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ 2, และ รอมฎอน บูรพา 2 1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพน้ำมันหม้อแปลงในห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จุฑาทิพย์ แหมา 1*, และ รัตนากร ผดุงถิ่น 2 1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สมบัติของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 1*, ธนากร ภูเงินขำ 2 และ ปริญญา จินดาประเสริฐ 2 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อิทธิพลของข้อปล้อง ขนาดหน้าตัด และปริมาณความชื้นต่อกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ มงคล นามลักษณ์ *, และ พิเชษฐ์ เมฆแสน ภาควิชาครุศาสตร์โยธา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระเบียบวิธี Roe-FDS ที่มีเสถียรภาพสำหรับแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพของคลื่นช็อกบนตาข่ายสามเหลี่ยม สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช * * ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800

การศึกษาฮาร์มอนิกด้วยเสียงบนอินดักชันมอเตอร์ควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์ สมชาย สาลีขาว 1*, อดิศักดิ์ สุวรรณมา 2, ศาสนพงษ์ จินาติ 1, และ สุขสันต์ สว่างชื่น 1 1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 บริษัท ฮิตาชิเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดชนิดอะลูมินา – คอร์ดิไรท์ ที่มีค่าจำนวนรูต่อหนึ่งหน่วยนิ้ว (PPI) เท่ากับ 6.0 บัณฑิต กฤตาคม 1*, พิพัฒน์ อมตฉายา 1, รติภัทร แสงโชติ 1, และ อนุชา กล่ำน้อย 2 1 ห้องปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาในเทคโนโลยีของวัสดุพรุน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กำลังอัดและประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนออกไซด์ของคอนกรีตบล็อกปูพื้นผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ *, และ ธีระวุฒิ มูฮำหมัด , ภาควิชาครุศาสตร์โยธา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของผิวหยาบในวัสดุอ่อน ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว * * ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิตที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผสม ไคโตซาน/พอลิ(เอทิลีนไกลคอล) สุปราณี แก้วภิรมย์ *, และ วีรชน ศรีหาตา , ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา

พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และไนลอน6 โดยมีเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์เป็นตัวเชื่อมประสาน พรศรี เพคยางกูร* ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008 ศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน 1*, และ สมนึก วัฒนศรียกุล, ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้าจากการทดสอบประกายไฟ ประเสริฐ เหรียญประดับ*, สมนึก วัฒนศรียกุล , และ ประมุข เจนกิตติยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แนวทางการปรับปรุงการผลิตกระบวนการลากขึ้นรูปลึกชิ้นงานไส้กรองอากาศโดยวิธีไฟน์เอลิเมนต์ ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 1*, ชิระ เด่นแสงอรุณ 2, และ วัลลภ พัฒนพงศ์ 1, 1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเปรียบเทียบคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของ Conventional Vapor Chamber (CVC) กับ Loop Vapor Chamber (LVC) วสันต์ ศรีเมือง* * ห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจงานก่อสร้าง กณพ วัฒนา 1*, กุสุมา ผลาพรม 1, สุทิติ ขัตติยะ2, และ สมิตร ส่งพิริยะกิจ3 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 คณะนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเลือกผังสายการผลิตด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ : กรณีศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปกระจก วเรศรา วีระวัฒน์ *ศรีสุรางค์ ขอดเตชะ และหทัยรัตน์ ทวีทรัพย์ไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิเคราะห์ปริมาณของแคทเทชินในน้ำมันเมล็ดชาจากต้นคาเมลเลียโอเลเฟรา เอเบล จิรดา สิงขรรัตน์1* และ นุชนาฏ เสือเล็ก2 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121202 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้ากรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด ธนัญญา วสุศรี* และ กฤติกา มูลภักดี สาขาการจัดการโลจิสติกส์, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การใช้หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทย สัณห์ โอฬาพิริยกุล* ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Development of the probe calibration system for the roundness measuring machine Jariya Buajarern *, Pawat Phuaknoi , Thammarat Somthong , and Anusorn Tonmueanwai Dimensional Metrology Department, National Institute of Metrology (Thailand), 3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120

การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิดเพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต สุปราณี แก้วภิรมย์ *,ภาวิณี เจริญธนวงศ์ ,อัชญา เศรษฐิศักดิ์โก และ รติพร ยอดสวาท ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลของซิลิกาฟูมต่อสมบัติของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์* และ พัฒนพงศ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา