บทความวิชาการ (Academic articles)

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
ปริญญา บุญสา 1
ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 1,2,3 และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ 1*
1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ: กระบวนการและเครื่องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ * จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
จักราวุธ ตันสกุล 1* ณัฏฐพล ฝัดศิริ 2 วรัช ก้องกิจกุล 3 และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 3
1 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
2 วิศวกร 4 กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ปรัปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิ่ง
และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ *
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทบทวนการถ่ายเทความร้อนช่วงการไหลแบบปั่นป่วนในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด
สุทิน พลบูรณ์ *
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทความวิจัย (Research articles)

การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช: บทเรียนจากการสืบสวนอุบัติเหตุ
ปิติ จันทรุไทย 1* และ ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ 2
1 สาขาเทคโนโลยีโยธา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Optimization of metal inert gas pulse brazing process on galvanized steel sheets based on Taguchi method
Khasempong Songsorn 1* Keartisak Sriprateep 2 และ Sampan Rittidech 1
1 Department of Mechanical Engineering, Mahasarakham University, Khamraing, Kantaravichai, Mahasarakham, Thailand, 44150
2 Department of Manufacturing Engineering, Mahasarakham University, Khamraing, Kantaravichai, Mahasarakham, Thailand, 44150

การออกแบบและสร้างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปินนิ่งด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสำหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์
จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร 1* และ วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ 2
1 สาขาวิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การเพิ่มประสิทธิเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตเส้นยางยืดด้วยเทคโนโลยีสะอาด
วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1* ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 2 และ ธันวดี สุขสาโรจน์ 2
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

การออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกำลังสอง
ชัยวัฒน์ สากุล *
สาขาเทคโนโลยี, โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง