บทความวิชาการ (Academic articles)

การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบด้วยการวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จี
วาณิช นิลนนท์ 1* และ สุธิดา พิทักษ์วินัย 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, นนทบุรี
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, นนทบุรี

แนวทางการนำกากคอนกรีตกลับมาใช้ประโยชน์
มลฤดี โตพิสิฐ * และ สาลินี อาจารีย์
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
ธิรดา รอดเสียงลั้ง 1,2* และ จิตเรขา ปากสมุทร 1
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ 1* และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี 2
1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 1
และ ธราธร พชรฐิติกุล 2*
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทความวิจัย (Research articles)

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนพล ก่อฐานะ *
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล * ณัฐพล ศิริรักษ์ และ ศิระพงศ์ ลือชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากน้ำชะขยะ กรณีศึกษาบ่อขยะไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ 1
และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี 2*
1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวก รรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะผู้จัดการความรู้ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษา
คันธรส แสนวงศ์ 1* จตุพล ยงศร 1 และ ราชันย์ บุญธิมา 2
1 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา, แขนงการบริหารการอุดมศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา, แขนงการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Study of Ergonomic Risks of Maize Farmers in Lampang, Thailand
Aniruth Manothum 1* และ Sara Arphorn 2
1 Department of Industrial Arts, Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, Lampang
2 Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok