บทความวิชาการ (Academic articles)

การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง
นรงค์ วิชาผา * อัจฉรา ชุมพล และ ไทยทัศน์ สุดสวนสี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหย
นวดล เพ็ชรวัฒนา * ปานทิพย์ บุญส่ง ศจีมาจ ณ วิเชียร และ สาลินี อาจารีย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบด้วยการวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จี
วาณิช นิลนนท์ 1* และ สุธิดา พิทักษ์วินัย 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, นนทบุรี
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, นนทบุรี

แนวทางการนำกากคอนกรีตกลับมาใช้ประโยชน์
มลฤดี โตพิสิฐ * และ สาลินี อาจารีย์
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
ธิรดา รอดเสียงลั้ง 1,2* และ จิตเรขา ปากสมุทร 1
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทความวิจัย (Research articles)

คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัณธิกา เสงี่ยมใจ *
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อิทธิพลของการเติมลวดเชื่อมอลูมิเนียมต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม
สุริยา ประสมทอง * สุริยา น้ำแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยนครพนม

อิทธิพลของการเติมลวดเชื่อมอลูมิเนียมต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม
สุริยา ประสมทอง * สุริยา น้ำแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยนครพนม

อิทธิพลขนาดคละของมวลรวมที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดและการชะละลายโลหะหนักของคอนกรีตมวลเบาผสมเศษของเสียเมลามีน
ชัชพิมุข พรหมโชติพรพรรณ เฉิดฉาย เฉลิมชัย ไชยธงรัตน์ กัญชลา สุดตาชาติ และ สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์*
สาขาวิชาวิศวกรรมและระบบกระบวนการ, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อิทธิพลของความเอียงต่อการเก็บกู้สินแร่ดีบุกด้วยโต๊ะสั่นแบบแห้ง
ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ *
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่