ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 บทความวิชาการ บทความที่ 4หน้าที่ 25-29