การเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสี ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว
ชวิศร ปูคะภาค 1* และ สรวินท์ ปูคะภาค 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ ได้ทำการการเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสีที่จมน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว โดยได้ทำการทดลองเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนทั้งสองชนิด โดยวางไว้ในน้ำชั้นที่สองของเครื่องกลั่นน้ำ ในการทดลองได้เปลี่ยนขนาดของแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีจากขนาด 4-8 m2 ของพื้นที่ผิวน้ำชั้นสอง จากนั้นได้ทำการวัดปริมาณน้ำกลั่นที่ได้และคำนวณหาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำ พบว่าแผ่นอลูมิเนียมและ แผ่นสังกะสีขนาด 4 m2 ได้ปริมาณน้ำกลั่นมากที่สุดเท่ากับ 1,629 ml/day และ 1,506 ml/day มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งวันมีค่าเท่ากับ 26.11% และ 25.56% นอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีขนาด 8 m2 ได้ปริมาณน้ำกลั่นน้อยที่สุดเท่ากับ 1,461 ml/day และ 1,369 ml/day มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งวันมีค่าเท่ากับ 22.95% และ 22.52% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนทั้งสองแล้ว พบว่าแผ่นอลูมิเนียมมีประสิทธิภาพดีกว่าแผ่นสังกะสีเนื่องจากมีค่าความร้อนที่สูงกว่า และพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำมีค่าลดลงเมื่อขนาดแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่ของแผ่นดูดซับความร้อนที่มีพื้นที่น้อยจะทำให้เครื่องกลั่นน้ำมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากแผ่นดูดซับความร้อนที่มีพื้นที่มากจะบดบังแสงอาทิตย์ที่จะส่งผ่านความร้อนไปยังชั้นที่หนึ่งของเครื่องกลั่นน้ำทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำลดลง

คำสำคัญ : เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพ ตัวดูดซับความร้อน อลูมิเนียม สังกะสี