กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต  เอี่ยมจตุรภัทร

รองบรรณาธิการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร  สมบัติสมภพ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. นวดล  เหล่าศิริพจน์                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  เดชะอำไพ                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ  สุระกำพลธร                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ  ฉันทศิริวรรณ                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์  หอพิบูลสุข                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์  พงศ์ธนาพาณิช                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร. สำเริง  จักรใจ                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง                                มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร  ส่งพิริยะกิจ                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กองบรรณาธิการนานาชาติ

Professor Dr.Poramate  Manoonpong          Vidyasirimedhi Institute of Science and
                      Technology and University of Southern Denmark
Professor Dr.Athanasios  Thanos Tsolakis                    University of Birmingham, United Kingdom
Associate Professor Dr.Dan  Nyuyen Phuoc                   HCMC University of Technology, Viet Nam
Associate Professor Dr.Thanh  Bui Xuan                    HCMC University of Technology, Viet Nam

หัวหน้าฝ่ายจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย

ฝ่ายจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์  เตียวงศ์สมบัติ
ดร.ธวัชชัย  วงศ์ช่าง
ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง

ผู้ช่วยบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ

นางสาวรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ

Comments are closed.