การศึกษาสมรรถนะความร้อนที่มีผลกระทบของสีทาภายนอกระหว่างสีฟ้าอ่อนกับสีครีมต่อบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร

การศึกษาสมรรถนะความร้อนที่มีผลกระทบของสีทาภายนอกระหว่างสีฟ้าอ่อนกับสีครีมต่อบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร

Study of The Thermal Performance of Effect on Exterior Surface Colour between of Sky white   and Lily white colour  House Model Under Hot Humid Climate of Bangkok

ปรีชา จันทวงษ์ และ วิชาญ วิมานจันทร์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –