แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับค่าความผิดพลาดของเครื่องวัด 3 แกน

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับค่าความผิดพลาดของเครื่องวัด 3 แกน

Mathematical   Model for Measuring Machines Error

สมภพ ตลับแก้ว

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –