ทำอย่างไร “แผน” จึงจะไม่ “นิ่ง”

บทความรับเชิญพิเศษ                                                                                                                                         ทำอย่างไร “แผน” จึงจะไม่ “นิ่ง”

How a Can Be Plan Active ?

ศิริวิช ดโนทัย

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –