การสร้างแม่พิมพ์ฉีดด้วยวิธีชุบพอกด้วยไฟฟ้า

การสร้างแม่พิมพ์ฉีดด้วยวิธีชุบพอกด้วยไฟฟ้า

Injection Mould Making by Electroforming Method

ชาลี ตระการกุล

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –