การวิเคราะห์คุณลักษณะของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์แบบลอยตัวที่สถานะคงที่

การวิเคราะห์คุณลักษณะของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์แบบลอยตัวที่สถานะคงที่

Analysis of Steady-State Characteristics of a Floating Buck Converter

วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –