การวิเคราะห์หาอัตราการขนถ่ายในแนวราบของอุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุแบบใบสกรู

การวิเคราะห์หาอัตราการขนถ่ายในแนวราบของอุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุแบบใบสกรู

Mass flow rate analysis of screw feeders in horizontal conveying

อนุชา หิรัญวัฒน์ และ อัศวิน  ยอดรักษ์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –