การศึกษาอิทธิพลของแก๊สคลุมที่มีผลต่ออัตราการหลอมลึก ในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

การศึกษาอิทธิพลของแก๊สคลุมที่มีผลต่ออัตราการหลอมลึก ในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

The Study Influence of Gas Shield Effecting to the Deep Penetration     in Gas Metal Arc Welding

ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ     ชัยวัฒน์  พันธุชาติ โชคนิมิตร ขันธจันทร์ และ วิทยา อึงตึดใช้

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –