บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดจุดหลอดด้วยวงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและใช้งานด้วยวงจรเรโซแนนซ์ขนาน

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดจุดหลอดด้วยวงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและใช้งานด้วยวงจรเรโซแนนซ์ขนาน

Series Resonant Starting and Parallel Resonant Operation Electronic Ballast

สุขสันต์ หวังสถิตยวงษ์ ชวนะ อยู่ภักดี และ วราภพ แซ่ซิ้น

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –