เตาไฟฟ้าสำหรับงานหัตถกรรม

เตาไฟฟ้าสำหรับงานหัตถกรรม

Electric Kiln for Craft Work

ดำเนิน  คงพาลา และ สุรเดช ขวัญทอง

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –