การออกแบบและสร้างชุดสื่อการสอนการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

การออกแบบและสร้างชุดสื่อการสอนการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

A  Design and Construction the Teaching Aids of Transmission  Video and Audio via Optical Fiber *

รำพึง  มงคลสวัสดิ์  และ ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –