การใช้เศษโฟมมาทำวัสดุผสมหยาบมวลเบาในงานคอนกรีต

การใช้เศษโฟมมาทำวัสดุผสมหยาบมวลเบาในงานคอนกรีต

The Used Plastic Foam to be Utilized for Making Light Weight Coarse  Aggregate in Concrete Work

สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –