รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Model of Human Resource Development for an Academic Institution :   A Case Study of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

วีระ อรัญมงคล และ รัชฎา ธิโสภา

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –