การศึกษาการบริหารและจัดการหลักสูตรสถาบันราชภัฏสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง ) ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543

การศึกษาการบริหารและจัดการหลักสูตรสถาบันราชภัฏสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง )   ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543

A Study of Administration and Management of Rajabhat Institute  Science Curriculum for Bachelor of Science Program    in Industrial Technology (Construction) B.E.2543

สุรัตน์ แสงประทุม  สิทธิโชค สุนทรโอภาส และ วิทยา วิภาวิวัฒน์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –