ความพึงพอใจของคณาจารย์ในงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความพึงพอใจของคณาจารย์ในงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

The Study of Lecturers Satisfaction on the Service from International   Affair Division in Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of   Technology North Bangkok

อัญชลี วรถาวรวิวัฒน์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –