การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design ชัยวัฒน์ สากุล

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรบวกแรงดันทางเวกเตอร์โดยใช้ซีมอส ซึ่งจะอาศัยกฎกำลังสองของ มอสทรานซิสเตอร์ โครงสร้างของวงจรจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ วงจรกำลังสองและวงจรถอดรากที่สอง ซึ่งวงจรกำลังสองจะอาศัยคุณสมบัติของมอสทรานซิสเตอร์ที่มีการทำงานในช่วงอิ่มตัว และวงจรถอดรากที่สองจะอาศัยคุณสมบัติการทำงานของมอส-ทรานซิสเตอร์ในช่วงไม่อิ่มตัวเป็นพื้นฐานในการออกแบบวงจรถูกออกแบบให้มีการทำงานในโหมดแรงดันซึ่งจะใช้แหล่งจ่ายแรงดันเพียง ±1.5 โวลต์ ผลการเลียนแบบการทำงานจะถูกแสดงโดยใช้โปรแกรม PSpice และใช้ CMOS เทคโนโลยี 0.5 ไมครอน LEVEL 3 ของ MOSIS
คำสำคัญ : ซีมอส, วงจรบวกทางเวกเตอร์, ช่วงอิ่มตัว, โหมดแรงดัน

Abstract
This article presents a CMOS vector summation circuit using square’s law of CMOS. Its structure consists of two main parts. First part is the squaring circuit and the second part is square-rooting circuit. The operational principle of the squaring circuit is based on saturation region, while square-rooting circuit is based on non-saturation region. The proposed circuit is performed in voltage mode. It operates with ±1.5V power supply. Simulation results are demonstrated by PSpice program using CMOS technology of 0.5 µm. LEVEL of MOSIS.
Keywords : CMOS, Vector summation, Saturation region, Voltage mode