การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้าน เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ * ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินพื้นบ้านและทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่างดินพื้นบ้าน ดินขาวลำปาง และทราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตารางสามเหลี่ยมได้ส่วนผสม 36 สูตร ศึกษาสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชันและทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นแบบอิสระ ผลการวิจัยพบว่าส่วนผสมที่เหมาะสมคือส่วนผสมที่ 5 มีส่วนผสมของดินพื้นบ้านร้อยละ 60 ดินขาวลำปางร้อยละ 20 และทรายร้อยละ 20 มีคุณสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส มีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.86 การดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 17.68 ความแข็งแรงเฉลี่ย 7.14 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทนไฟที่อุณหภูมิ 850 สามารถได้ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสมีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.57 การดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 6.27 ความแข็งแรงเฉลี่ย 35.98 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สามารถทนไฟอุณหภูมิ 1,230 ได้ สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ได้

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, สโตนแวร์, ดินขาวและดินพื้นบ้าน