เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2MPEG-2 Compression Technique ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

บทคัดย่อ
สัญญาณของโทรทัศน์ดิจิตอลความละเอียดมาตรฐาน (SDTV: Standard Definition Television) มีอัตราของข้อมูล 270 Mbps ซึ่งอัตราของข้อมูลที่ได้นั้นมีมาก ซึ่งไม่สามารถนำไปออกอากาศ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการบีบอัดสัญญาณของโทรทัศน์ดิจิตอลก่อนที่จะทำการส่งออกอากาศ ซึ่งอัตราข้อมูลขนาด 270 Mbit/s จะถูกบีบอัดให้เหลือเพียง 2-6 Mbit/s โดยการบีบอัดข้อมูลนั้น มีการกระทำอยู่สองลักษณะคือ การตัดส่วนที่เกินออก หรือ การตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก โดยในกระบวนการบีบอัดนั้นจะใช้เทคนิค เช่น การลดระดับการควอนไทซ์จาก 10 บิต เหลือ 8 บิต, การตัดขอบของภาพในแนวตั้ง และแนวนอนออก, การลดระดับความละเอียดของสีลงให้เหลือ 4:2:0, การใช้เทคนิค DPCM กับภาพเคลื่อนไหว, การใช้เทคนิค Discrete Cosine Transform, การใช้เทคนิคการสแกนแบบ ซิก – แซก, และการเข้ารหัสฮัฟฟ์แมน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการของการตัดส่วนที่เกินออกไม่ทำให้ข้อมูลสูญเสียคุณภาพไป แต่ในกระบวนการของการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกทำให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของภาพไปบ้างบางส่วน
คำสำคัญ : อัตราข้อมูล, บีบอัด, การออกอากาศ, บิต, พิกเซล