การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้นำเสนอหลักการของซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อใช้แก้ปัญหาการจำแนกกลุ่มข้อมูลและการจดจำรูปแบบ จากนั้นจะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ในการแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลผ่านการพัฒนาโปรแกรมจดจำลายมือเขียนพยัญชนะภาษาไทย โดยเริ่มจากการจัดเตรียมข้อมูล การฝึกสอน การสร้างแบบจำลอง และการทดสอบแบบจำลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการจำแนกกลุ่มข้อมูล ซึ่งจากการทดลองกับกลุ่มข้อมูลพยัญชนะที่เขียนโดยบุคคลต่าง ๆ พบว่า ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนสามารถจำแนกกลุ่มข้อมูลพยัญชนะในแต่ละกลุ่ม ได้อย่างถูกต้องโดยมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่า 86 %
คำสำคัญ : ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน การจำแนกข้อมูล การจดจำรูปแบบ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การจำแนกพยัญชนะภาษาไทย