ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็นการนำเสนออุปกรณ์ต้นแบบชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน ชุดระบายความร้อนนี้ถูกออกแบบเพื่อลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโดยนำความร้อนบางส่วนของเครื่องปรับอากาศระบายลงสู่ดิน และใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน โดยการสร้างชุดระบายความร้อน เรียกว่า “ฮิตซิงค์กราวน์” และติดตั้งชุดฮีตซิงค์กราวน์กับระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ซึ่งระบบนี้สามารถทำงานได้ 2 แบบได้แก่ 1)แบบร่วม และ 2)แบบสลับ จากการทดสอบการทำงานของระบบวันละ 7 ชั่วโมง และบันทึกผลทุก 1 นาที สามารถสรุปได้ว่า อัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมเท่ากับ 2.5 ลิตรต่อนาที เมื่อทำการเปรียบเทียบการทำงานจะได้ว่า ระบบร่วมช่วยลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ในขณะที่ระบบสลับลดได้โดยเฉลี่ยประมาณ 15% และการทำงานของระบบร่วมสม่ำเสมอกว่าระบบสลับ
คำสำคัญ : : เครื่องปรับอากาศ, ระบบระบายความร้อน, คอนเดนเซอร์, การดูดซับความร้อน, ฮีตซิงค์กราวน์