การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของโรลเลอร์แบริ่งที่สัมผัสเป็นเส้นด้วยสารหล่อลื่นที่มีพฤติกรรมเป็นของไหลนิวโตเนียนและของไหล           นอนนิวโตเนียน ภายใต้สภาวะชั่วขณะโดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันราฟสันร่วมกับวิธีมัลติกริดเพื่อแก้สมการโมดิฟายด์เรย์โนลด์ในสภาวะชั่วขณะ และสมการการเปลี่ยนรูปของวัสดุ เพื่อหาพฤติกรรมการกระจายตัวของความดันความหนาฟิล์มของสารหล่อลื่น และสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงภาระที่โรลเลอร์แบริ่งได้รับและความเร็วรอบของเพลา พบว่าความหนาฟิล์มของสารหล่อลื่นต่ำสุดที่วงแหวนด้านนอก (Outer Ring) มีค่าน้อยกว่าความหนาฟิล์มของ สารหล่อลื่นต่ำสุดที่วงแหวนด้านใน (Inner Ring) สารหล่อลื่นที่ของไหลชนิดนิวโตเนียนจะมีค่าความหนาฟิล์ม สารหล่อลื่นมากกว่าสารหล่อลื่นที่มีเป็นของไหลชนิดนอนนิวโตเนียน เมื่อเพิ่มภาระที่โรลเลอร์แบริ่งได้รับให้มีค่าสูงขึ้นส่งผลให้ความหนาฟิล์มของสารหล่อลื่นลดลง แต่ความดันฟิล์มของสารหล่อลื่นและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อค่าความเร็วรอบของเพลามากขึ้นจะส่งผลให้ตำแหน่งที่เกิดความดันสูงสุดจะเลื่อนเข้าตำแหน่งกึ่งกลางของการสัมผัส ส่วนความหนาฟิล์มสารหล่อลื่นและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ : การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในสภาวะชั่วขณะ, การสัมผัสแบบเส้น, มัลติกริด, สมการโมดิฟายด์เรย์โนลด์, ของไหลนอนนิวโตเนียน