การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบา ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 1* และ ณิชาภา มินาบูลย์ 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง (Guide Post) โดยศึกษาพฤติกรรมในด้านกำลังอัด กำลังแรงดัด และการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบา ผลการวิจัยพบว่า คอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่สามารถนำมาใช้งานแทนหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กได้ โดยให้ค่ากำลังอัด แรงดัด และการดูดซึมในทางที่ดี นอกจากนั้น ผลทดสอบพบว่า หลักนำทางที่ผสมเปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริมสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เมื่อเทียบกับหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

คำสำคัญ : คอนกรีตมวลเบา, เปลือกหอยแมลงภู่, หลักนำทาง, กำลังแรงดัด