การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 เป็นระยะเวลา 500 ชั่วโมง
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 1,2* ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ 1,2 และ ชเนตตี ศรีคำ 3
1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน

บทคัดย่อ
น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สำคัญตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ชาวประมงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหนึ่งของภาครัฐเพราะมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมาก เครื่องยนต์ HINO และ GARDNER จำนวนยี่ห้อละ 2 เครื่องได้ถูกคัดเลือกมาจากเรือประมงขนาดเล็กเพื่อทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี5 และบี20 และเพื่อศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์เมื่อผ่านการใช้งานจริง 500 ชั่วโมง น้ำมันเชื้อเพลิงในงานวิจัยได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลการศึกษาพบว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ลดลงจากน้ำมันไบโอดีเซล บี5 ระหว่างช่วง 2.40% ถึง 7.54% เนื่องจากค่าความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ด้วยสมบัติการหล่อลื่นที่ดีทำให้ไม่พบความเสียหายของเครื่องยนต์ ผลการทดสอบพบว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงเพียงเล็กน้อยหลังการใช้งานครบ 500 ชั่วโมง ดังนั้น น้ำมันไบโอดีเซล บี20 จึงเป็นเชื้อเพลิงที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

คำสำคัญ : เรือประมง, น้ำมันไบโอดีเซล, สมรรถนะ, การทดสอบ 500 ชั่วโมง