การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอ: กรณีศึกษาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
นราธิป ภาวะรี *
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 41000

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการขนถ่ายกระเบื้องดินขอเพื่อให้สามารถขนถ่ายกระเบื้องดินขอได้ในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งมีแนวทางในการแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ 1. การลดระยะทางการขนถ่ายโดยการปรับปรุงผังโรงงาน พบว่าการปรับปรุงผังโรงงานด้วยวิธี CORELAP สามารถลดระยะทางการขนถ่ายได้ 60 เมตรต่อวัน คิดเป็น 12 % จากระยะทางก่อนปรับปรุง 2. การออกแบบเครื่องมือช่วยในการทำงาน คือ ตะกร้าบรรจุกระเบื้อง สามารถลดระยะทางในการขนถ่ายได้ 480 เมตรต่อวัน คิดเป็น 50% จากระยะทางการขนถ่ายก่อนปรับปรุง และเวลาสูญเปล่าจากการตากกระเบื้องลดลง 40 นาที คิดเป็น 22% ดังนั้นสามารถปรับปรุงปัญหาการขนถ่ายในกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอโดยระยะทางการขนถ่ายรวมลดลง 540 เมตรต่อวัน และลดเวลาสูญเปล่าจากการตากกระเบื้อง 40 นาที

คำสำคัญ : การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การวางผังโรงงานโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน, การขนถ่าย