การศึกษาเชิงทบทวนการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมด้วยการใช้ขดลวดและแหวน
สุทิน พลบูรณ์ *
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดย่อ
การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้ขดลวดและแหวนถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น โรงจักรต้นกำลัง ระบบการปรับอากาศและการทำความเย็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ หรือ เตาปฏิกรณ์เคมี โดยขดลวดและแหวนช่วยเพิ่มสัมประสิทธิ์ การถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการพาความร้อน ทำให้การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นแต่ส่งผลให้เกิดความดันสูญเสียเพิ่มขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมงานวิจัยที่ใช้ขดลวดและแหวนในรูปแบบต่างๆโดยพิจารณาถึงเลขนัสเซิลท์ ตัวประกอบเสียดทานและสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน โดยสามารถสรุปผลการรวบรวมได้ว่าการใช้แหวน แบบกรวยติดครีบภายในให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงสุดเท่ากับ 2.4 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 6,800

คำสำคัญ : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ขดลวดและแหวน, สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน, การสูญเสียความดัน