การผลิตชิ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี
ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ *
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บทคัดย่อ
การลดระยะเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งภายใต้สภาวการณ์ทางธุรกิจที่ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังในปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อสภาพการณ์จึงถือเป็นเรื่องท้าทายของผู้ผลิต วิธีสเตอริโอลิโทกราฟีนับเป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สั้นลง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีบทบาทในภาคการผลิตมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนำเทคโนโลยีสเตอริโอลิโทกราฟีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการขึ้นรูป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน ข้อควรระวังบางประการในการขึ้นรูป และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับงานวิศวกรรมด้านต่างๆ

คำสำคัญ : วิธีสเตอริโอลิโทกราฟี, วิธีการขึ้นรูปแบบเติมเนื้อ, ปัจจัยการขึ้นรูป, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์