วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 11 (2558) ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 เป็นระยะเวลา 500 ชั่วโมง
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ และ ชเนตตี ศรีคำ
………………………………………………………………………………………….
Health Risk Assessment of BTEXS Exposure in Photocopy Centers
Aungsiri Tipayarom
………………………………………………………………………………………….
Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Nampong River Basin, Thailand
Somphinith Muangthong
………………………………………………………………………………………….
Iris Region and Bayes Classifier for Robust Open or Closed Eye Detection
Prasertsak Tiawongsombat
………………………………………………………………………………………….
การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอ: กรณีศึกษาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
นราธิป ภาวะรี
………………………………………………………………………………………….
วิเคราะห์ผลกระทบของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าต่อคุณภาพไฟฟ้าของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดความร้อนสูญเสียของเตาในสภาวะสมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
………………………………………………………………………………………….
การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม
สำรวย ภูบาล และ วลัยรัตน์ จันทรวงศ์
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

การศึกษาเชิงทบทวนการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมด้วยการใช้ขดลวดและแหวน
สุทิน พลบูรณ์
………………………………………………………………………………………….
การวิบัติของอาคารในประเทศไทย รอบ 25 ปี (2532-2556)
วสุรัตน์ ไชยนุวัติ ศิวพันธ์ แซ่ลิ้ม และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
………………………………………………………………………………………….
การผลิตชิ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี
ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
………………………………………………………………………………………….