การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค: อุปกรณ์และวิธีการเชื่อม
อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ *
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41000

บทคัดย่อ
การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิคเป็นวิธีการเชื่อมที่อาศัยการสั่นที่ความถี่สูงของหัวเชื่อม ทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากแรงเสียดทานที่ชิ้นงานตรงบริเวณที่หัวเชื่อมสัมผัสกับชิ้นงานหรือบริเวณที่ชิ้นงานสัมผัสกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ชิ้นงานเชื่อมติดกัน โดยบทความนี้จะได้ทบทวนวรรณกรรมและรายงานที่เกี่ยวข้องของการเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค ซึ่งจะสนใจวิธีการเชื่อม ผลของการเชื่อมเป็นหลัก โดยจะอภิปรายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการทำงานของอุปกรณ์ ลักษณะการเชื่อม ประเภทชิ้นงานที่สามารถเชื่อมด้วยวิธีการนี้ และตัวแปรที่ส่งผลกับรอยเชื่อมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมของรอยเชื่อมที่เกิดขึ้นจะได้อธิบายอย่างชัดเจนในชิ้นงานที่เป็นโลหะ และพลาสติกซึ่งพบว่าการเชื่อมด้วยอุลตราโซนิคจะต้องเลือกใช้ความถี่ แอมพลิจุด และวัสดุที่ใช้ทำหัวเชื่อมที่เหมาะสม รวมถึงยังได้ชี้ประเด็นช่องว่างของงานวิจัยที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางงานวิจัยการเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิคที่ควรจะดำเนินการต่อไปในอนาคตจะถูกนำเสนอในบทความนี้ด้วย

คำสำคัญ : การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค