ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำ ของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
ชาตรี หอมเขียว 1,2*
1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทคัดย่อ
วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ คือ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุก่อสร้างสีเขียว แต่เนื่องจากธรรมชาติของเส้นใยหรือผงไม้ที่ใช้เป็นส่วนผสมเป็นวัสดุที่ชอบดูดซับน้ำ ทำให้สมรรถนะโดยรวมของวัสดุเชิงประกอบลดลง เมื่อต้องสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นในสภาพแวดล้อม และปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบคือ ปริมาณผงไม้ สายพันธุ์ของไม้ ขนาดผงไม้ สารปรับปรุงสมบัติ อุณหภูมิ และชนิดของพลาสติก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การเติมผงไม้เป็นส่วนผสมในวัสดุเชิงประกอบมากขึ้น ส่งผลให้วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้มีการดูดซับน้ำเพิ่มขึ้นตามปริมาณผงไม้ และวัสดุเชิงประกอบที่เสริมแรงด้วยผงไม้ที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า มีการดูดซับน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของน้ำเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันเมื่ออุณหภูมิของน้ำที่ใช้แช่วัสดุเชิงประกอบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้วัสดุมีความสามารถดูดซับน้ำเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่ม นอกจากนี้ผลจากการดูดซับน้ำนี้ยังส่งผลกระทบต่อสมรรถนะทางกลและทางกายภาพอีกด้วย ซึ่งความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของวัสดุเชิงประกอบลดลง แต่การบวมของวัสดุเชิงประกอบเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการดูดซับน้ำหรือความชื้น ดังนั้นผลจากบทความวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักวิจัยและพัฒนา ตลอดจนอุตสาหกรรมวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ ที่จะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงและผลิตวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ให้มีความทนทานต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาวะการแช่น้ำ

คำสำคัญ : วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้, การดูดซับน้ำ, การบวม, การเสื่อมในสมบัติทางกล