วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 11 (2558) ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

The Investigation of CNG Dual-Biodiesel fuel Approach to Address the Performance – Emission Assisted Multipurpose Diesel Engine
Wacharaphun Sidthiphong, Thanit Swasdisevi, Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn and Kampanart Theinnoi
………………………………………………………………………………………….
การเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสี ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว
ชวิศร ปูคะภาค และ สรวินท์ ปูคะภาค
………………………………………………………………………………………….
Identification of bacteria and yeast communities in a Thai sugary kefir by Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE) analyses
Phattaraporn Sarikkha, Rachnarin Nitisoravut, Issara Poljungreed and Siwarutt Boonyarattanakalin
………………………………………………………………………………………….
สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสานโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
ชาตรี หอมเขียว สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และ วรพงค์ บุญช่วยแทน
………………………………………………………………………………………….
Efficiency Improvement of Aluminum Recycling Process
Sittipong Karawatthanaworrakul Sujin Tongthavornsuwan and Viboon Tangwarodomnukun
………………………………………………………………………………………….
การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ และ ณิชาภา มินาบูลย์

บทความวิชาการ

การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค: อุปกรณ์และวิธีการเชื่อม
อดิศักดิ์ บุตรวงษ์
………………………………………………………………………………………….
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำ ของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
ชาตรี หอมเขียว
………………………………………………………………………………………….