ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
วุฒิชัย สิทธิวงษ์ 1* วิระพันธ์ สีหานาม 2 และ กุลเชษฐ์ เพียรทอง 2
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อพฤติกรรมของลำพุ่งความเร็วสูงน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซล การทดลองจะใช้น้ำมันสบู่ดำผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตร ลำพุ่งกำเนิดด้วยวิธี Projectile Impact Driven (PID) ถูกฉีดเข้าไปในห้องทดสอบที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็น 30, 100 และ 150๐C พฤติกรรมของลำพุ่งและคลื่นกระแทกถูกบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงร่วมกับเทคนิคชาร์โดว์กราฟ จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิมีผลกับความเร็วและพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมแตกต่างกัน คือ ที่อุณหภูมิห้องทดสอบ 30, 100 และ 150๐C ความเร็วเริ่มต้นของลำพุ่งเป็น 1,600 m/s 800 m/s และ 1,400 m/s ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าที่อุณหภูมิ 150๐C ลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมมีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่ากรณีห้องทดสอบมีอุณหภูมิ 30๐C และ 100๐C เนื่องจากลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมเกิดการระเหย (atomization) ที่อุณหภูมิ 150๐C

คำสำคัญ : น้ำมันสบู่ดำ, ลำพุ่งความเร็วสูง, วิธี Projectile impact driven, คลื่นกระแทก, กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง, เทคนิคชาร์โดว์กราฟ