ต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย
อรวรรณ เชาวลิต สุจิตรา อดุลย์เกษม * ปานใจ ธารทัศนวงศ์ วิทวัส พงศานานุรักษ์ และ ภารดี พิพัฒน์กาญจน์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยเป็นการส่งข้อมูลอุณหภูมิของผู้ป่วยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามค่าของอุณหภูมิของผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลแพทย์ หรือโรงพยาบาล และทำการวิเคราะห์ค่าของอุณหภูมิโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการพิจารณาความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิ จาก 3 ปัจจัย คือ เพศ อายุ และรูปร่างของผู้ป่วย เมื่อระบบตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติของอุณหภูมิ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป ผลจากการวิจัยพบว่า ต้นแบบระบบฯ สามารถติดตามข้อมูลอุณหภูมิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์เพื่อส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวก และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วย ช่วยให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถตัดสินใจนำผู้ป่วยเดินทางจากบ้าน หรือที่พักอาศัย ไปที่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา

คำสำคัญ : การส่งข้อมูล, การเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วย, การวิเคราะห์อุณหภูมิ, ต้นไม้การตัดสินใจ