การผลิตวัสดุขั้นสูงด้วยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
ธวัช ชนะดี *
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บทคัดย่อ
ปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง (SHS) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตวัสดุขั้นสูงและวัสดุจำเพาะฟังก์ชันที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ SHS เป็นวิธีที่ใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยความร้อนสูงที่ถูกสร้างขึ้นภายในวัสดุในระยะเวลาอันสั้น ปฏิกิริยา SHS มีข้อดีเหนือวิธีการสังเคราะห์แบบดั้งเดิม เช่น ต้นทุนด้านพลังงานที่ต่ำกว่า มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก และสามารถผลิตวัสดุที่มีสมบัติและลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ บทความปริทัศน์นี้ได้กล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ (1) ข้อมูลโดยทั่วไปของวิธีปฏิกิริยา SHS จากการค้นพบจนนำไปสู่การผลิตวัสดุต่าง ๆ (2) พฤติกรรมของปฏิกิริยา SHS (ทฤษฎี และกลไกของกระบวนการเผาไหม้) (3) ประเภทของปฏิกิริยา SHS และ (4) กระบวนการและขั้นตอนสังเคราะห์วัสดุโดยอาศัยปฏิกิริยา SHS

คำสำคัญ : ปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง, การเผาไหม้, การเกิดขึ้นด้วยตัวเอง, วัสดุขั้นสูง