แบบจำลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจำหน่าย 22 kV
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ * ณัฐวุฒิ วงษ์แก้ว และ กิตติพันธ์ ประมายันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บทคัดย่อ
ระบบการฉนวนและระบบป้องกันเป็นส่วนหนึ่งในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและค่าความเชื่อถือได้ของการส่งจ่ายให้ดียิ่งขึ้น ถ้าได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม กับดักเสิร์จเป็นอุปกรณ์ป้องกันชนิดหนึ่งที่ใช้งานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินที่เกิดจาก ฟ้าผ่า และสวิตชิ่ง การศึกษาและสร้างแบบจำลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจำหน่าย 22 kV ในโปรแกรม ATP-EMTP จากผลการจำลองเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ชี้ให้เห็นถึงค่ากระแสรั่วไหลที่เกิดขึ้นมีค่าความผิดพลาดที่น้อยกว่าร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากกระแสรั่วไหล และเพื่อหาอายุการใช้งานของกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์

คำสำคัญ : แบบจำลองกับดักเสิร์จ, กระแสรั่วไหล, แรงดันเกินชั่วครู่