อัลกอริทึมระบบอาณานิคมมดสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะขนส่งโดยมีพาหนะขนส่งหลายขนาด ภายใต้การขนส่งที่มีกรอบเวลาจำกัด
สุพรรณ สุดสนธิ์ * อดิศักดิ์ สิงห์สั่งถ้ำ ชราวุฒิ น้อยทะรงค์ และ ยงยุทธ จันรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีระบบอาณานิคมมดร่วมกับขั้นตอนการปรับคุณภาพคำตอบในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่งโดยมีพาหนะขนส่งหลายขนาดและการขนส่งอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาจำนวนพาหนะขนส่งในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด และ 2) หาระยะทางเดินทางที่ใช้งานโดยรวมที่สั้นที่สุดภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาการเดินทางที่สั้นที่สุดการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่งลักษณะนี้เป็นการวางแผนการใช้พาหนะขนส่งให้มีต้นทุนดำเนินการต่ำที่สุดจากพาหนะขนส่งที่มีหลายประเภทโดยในแต่ละประเภทมีการบรรทุกสินค้าที่จำกัดและให้การบริการลูกค้าอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพคำตอบด้วยวิธีการ 2-Opt และ Move-Exchange มาร่วมในการปรับปรุงคำตอบเริ่มต้นที่ได้จากระบวนการของวิธีระบบอาณานิคมมด วิธีการที่ได้พัฒนาขึ้นมาผู้วิจัยนำมาสร้างเป็นชุดการคำนวณโดย Microsoft visual studio C++ เวอร์ชั่น 6.0 และใช้การประมวลผล 5 ครั้งต่อหนึ่งปัญหา โดยมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ = 1.60 = 0.1 และ = 0.1 ปัญหาในการทดสอบใช้ปัญหาของ Solomon จำนวน 15 ปัญหาคือ ปัญหากลุ่ม C1 R1 และ RC1โดยกำหนดให้มีพาหนะขนส่ง 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 (QA) มีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 200 หน่วย และประเภทที่ 2 (QB) มีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 100 หน่วยตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่าวิธีระบบอาณานิคมมดร่วมกับขั้นตอนการปรับคุณภาพคำตอบนี้สามารถให้คุณภาพคำตอบที่ดีกว่าการวิธีใช้โปรแกรมลินโกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาและมีคุณภาพคำตอบที่ดีในภาพรวมสูงถึง 1.47 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ : วิธีระบบอาณานิคมมด, พาหนะขนส่งหลายขนาด, การขนส่งอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด