วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 11 (2558) ฉบับที่ 3

บทความวิจัย

Maintenance Management for Risk Reduction of High Voltage Transformer
Rattanakorn Phadungthin and Juthathip Haema
………………………………………………………………………………………….
ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
วุฒิชัย สิทธิวงษ์ วิระพันธ์ สีหานาม และกุลเชษฐ์ เพียรทอง
………………………………………………………………………………………….
ต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย
อรวรรณ เชาวลิต สุจิตรา อดุลย์เกษม ปานใจ ธารทัศนวงศ์ วิทวัส พงศานานุรักษ์ และ ภารดี พิพัฒน์กาญจน์
………………………………………………………………………………………….
อิทธิพลของการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานต่อกำลังรับแรงเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์
ธนากร ภูเงินขำ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ และ ปริญญา จินดาประเสริฐ
………………………………………………………………………………………….
อัลกอริทึมระบบอาณานิคมมดสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะขนส่งโดยมีพาหนะขนส่งหลายขนาดภายใต้การขนส่งที่มีกรอบเวลาจำกัด
สุพรรณ สุดสนธิ์ อดิศักดิ์ สิงห์สั่งถ้ำ ชราวุฒิ น้อยทะรงค์ และ ยงยุทธ จันรอง
………………………………………………………………………………………….
แบบจำลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจำหน่าย 22 kV
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ณัฐวุฒิ วงษ์แก้ว และ กิตติพันธ์ ประมายันต์

บทความวิชาการ

ตัวแปรกำกับและตัวแปรคั่นกลางในตัวแบบสมการโครงสร้าง
มนตรี พิริยะกุล
………………………………………………………………………………………….
การผลิตวัสดุขั้นสูงด้วยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
ธวัช ชนะดี
………………………………………………………………………………………….