การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรกำกับในตัวแบบสมการโครงสร้าง
มนตรี พิริยะกุล *
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างที่มีตัวแปรกำกับสามารถกระทำได้โดยการสร้างตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทางกับตัวแปรกำกับที่มีตัวชี้วัดเกิดจากผลคูณของตัวชี้วัดจากตัวแปรแฝงคู่ดังกล่าวเพิ่มเข้ามาในตัวแบบเพื่อส่งผลกระทบสู่ตัวแปรปลายทางแต่ละตัวที่เส้นทางถูกกำกับ วิธีวิเคราะห์มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับตัวแบบว่าเป็น second order model หรือ first order model และตัวแบบมาตรวัดเป็นแบบ formative measurement model หรือ reflective measurement model หรือแบบผสม

คำสำคัญ : ตัวแปรกำกับ ตัวแปรคั่นกลาง ตัวแบบสมการโครงสร้าง