วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 12 (2559) ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

การลดปัญหาการโก่งตัวของชิ้นงานในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
กิตติ วันดี, สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
………………………………………………………………………………………….

การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด
ปกรณ์ ชุมรุม, วารุณี เปรมานนท์ และ คมกริช ละวรรณวงษ์
………………………………………………………………………………………….

การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับน้ำหนักของดินลูกรังบดอัดด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
อรุณเดช บุญสูง
………………………………………………………………………………………….

Effect of Injection Timing on the Engine Performance and Exhaust Emissions of a Dual-Fuel Compression Ignition Engine
Pomprab Sriumpunpuk Sak Sittichompoo Mongkol Dangsoontornchai Sarapon Thitipatanapong Nattapol Pongrasri Chiewcharn Haoharn และ Kampanart Theinnoi
………………………………………………………………………………………….

กรณีศึกษาการลดผลกระทบจากฟ้าผ่าในระบบจำหน่าย โดยการปรับปรุงสายตัวนำลงดิน
อานนท์ ส่งแสง นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ และ อรรถ พยอม
………………………………………………………………………………………….

การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการทาสีผนังภายนอกบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
บรรชา บัวทวน สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล

บทความวิชาการ

การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรกำกับในตัวแบบสมการโครงสร้าง
มนตรี พิริยะกุล
………………………………………………………………………………………….

ทบทวนการถ่ายเทความร้อนช่วงการไหลแบบปั่นป่วนในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด
สุทิน พลบูรณ์
………………………………………………………………………………………….

การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ปรัปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิ่ง และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
………………………………………………………………………………………….