เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สำหรับการควบคุมคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
จิรดา สิงขรรัตน์ 1* ชุติมา พรเชิดฉาย 1 และ วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ 2
1 ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2 ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ
เทคนิคทางนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR) ได้ถูกประยุกต์ใช้ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น จากวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย และวิเคราะห์หาปริมาณของน้ำมันชนิดอิ่มตัวและน้ำมันชนิดไม่อิ่มตัว พร้อมการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการตรวจหาตำแหน่งของสัญญาณบีต้าคาร์บอนของไดเอซิลกลีเซอรัลและโมโนเอซิลกลีเซอรัล เพื่อบ่งบอกคุณภาพ และความสดใหม่ของน้ำมันตัวอย่าง พบว่าความถูกต้องของการใช้พื้นที่ใต้พีก ณ ตำแหน่งบีต้าคาร์บอนของไตรเอซิลกลีเซอรัล ที่ใช้เป็นทั้งความเข้มของสัญญาณอ้างอิงและสารมาตรฐานเทียบภายใน ด้วยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความมั่นใจของผู้วิจัยสูงกว่าร้อยละ 95 วิธีการนี้สามารถให้ผลการตรวจลักษณะเฉพาะของน้ำมันรำข้าวได้อย่างรวดเร็ว การประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ สามารถใช้ยืนยันคุณภาพน้ำมันรำข้าวให้กับอุตสาหกรรมการส่งออกน้ำมันรำข้าวของไทยให้เป็นที่พอใจกับผู้นำเข้าระดับสากล ผู้วิจัยพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด เพื่อลดวิธีการทางเคมีที่ต้องอาศัยสารเคมี ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนและความผิดพลาด ในขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ สำหรับตัวอย่างที่วิเคราะห์ทันทีหลังผลิตเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บไว้หนึ่งปี ให้ผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่างกันบ่งถึงความสามารถในการวิเคราะห์หาความใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณที่เปลี่ยนแปลงของ ไดเอซิลกลีเซอรัลและสัดส่วนโมลที่ลดลงของ 1-โมโนเอซิลกลีเซอรัล เมื่อเก็บน้ำมันตัวอย่างไว้หนึ่งปี ผลงานวิจัยนี้ สามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพและเป็นประโยชน์อ้างอิงสำหรับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาน้ำมันรำข้าวบีบเย็นในอาหารเสริม เครื่องสำอางและอุตสาหกรรมการทางยาต่อไป

คำสำคัญ : น้ำมันรำข้าว, นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์, การควบคุมคุณภาพ, ความใหม่ของผลิตภัณฑ์