วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 12 (2559) ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

Reformed Exhaust Gas Recirculation Products of Rapeseed-based Biodiesel: A Chemical Equilibrium Simulation
Sathaporn Chuepeng Athanasios Tsolakis และ Kampanart Theinnoi
………………………………………………………………………………………….
ผลของกลีเซอรอล และเพค-10 ไดเมทิโคนต่อสมบัติของฟิล์มชีวภาพจากเปลือกทุเรียน
สุจัยพรรณ เข็มแก้ว และ สุปราณี แก้วภิรมย์
………………………………………………………………………………………….
เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สำหรับการควบคุมคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
จิรดา สิงขรรัตน์ ชุติมา พรเชิดฉาย และ วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
………………………………………………………………………………………….
ผลของปริมาณเกาลินต่อสมบัติของโฟมชีวภาพที่มีแป้งข้าวโพดผสมแป้งข้าวเหนียวเป็นองค์ประกอบ
ศิรินภา นิวาสประกฤติ อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ และ สุปราณี แก้วภิรมย์
………………………………………………………………………………………….
Conversion of konjac powder into glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose by hydrolysis facilitated by microwave heating and HCl catalyst
Cuong Viet Bui, Wanwipa Siriwatwechakul, Wareepat Tiyabhorn, Thammanont Wattanasiritham, Natthaphat Limpraditthanont และ Siwarutt Boonyarattanakalin
………………………………………………………………………………………….
ระบบตรวจจับใยแก้วนำแสงชนิด ฟาบรี-เปโรต์ อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาโรช พูลเทพ
………………………………………………………………………………………….
การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประสานที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรม
สุภิชาติ เจนจิระปัญญา และ ปิติศานต์ กร้ำมาตร
………………………………………………………………………………………….
CFD Simulation of Raschig Ring Packing Patterns in a Pilot Scale: Prediction of Mean Residence time
Nattaporn Chutichairattanaphum, Phavanee Narataruksa, Karn Pana-Suppamassadu, Sabaithip Tungkamani, Chaiwat Prapainainar and Thana Sornchamni
………………………………………………………………………………………….