การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ: กระบวนการและเครื่องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ * จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ
อลูมิเนียมเชิงประกอบเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนน้ำหนักจึงนิยมประยุกต์ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอากาศยาน การขึ้นรูปอลูมิเนียมเชิงประกอบด้วยวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวนสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างอลูมิเนียมเนื้อพื้นกับสารเสริมแรงที่เป็นสาเหตุของเกิดรอยตำหนิและเฟสไม่พึงประสงค์ของแนวเชื่อม และยังเป็นกระบวนการที่ได้แนวเชื่อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทความนี้รวบรวมรายงานการศึกษาที่สำคัญช่วงระยะเวลา 15 ปีย้อนหลังจำนวน 32 เรื่อง ของกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนสำหรับวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ ซึ่งประกอบด้วย การเลือกวัสดุทำเครื่องมือ รูปทรงเครื่องมือ การสึกหรอของเครื่องมือ และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพแนวเชื่อม เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการพัฒนากระบวนการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบที่มีข้อจำกัดของอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่รุนแรงจากการเสียดสีของอนุภาคเสริมแรงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อมและต้นทุนการผลิต ผลลัพธ์จากการศึกษาและการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับระบบการขนส่งทางรางซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของประเทศ

คำสำคัญ : อลูมิเนียมเชิงประกอบ การเชื่อมเสียดทานแบบกวน การสึกหรอของเครื่องมือ